Bib Willebroek

Dienstreglement

Dienstreglement Bib Willebroek

Artikel 1

De gemeentelijke bibliotheek van Willebroek is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een
democratische instelling waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur,
informatie en ontspanning.
Haar collecties gedrukte materialen, audiovisuele materialen en multimediabestanden blijven
steeds actueel en objectief, aangepast aan de vragen en de behoeften van de hele bevolking.
De bib organiseert en neemt deel aan activiteiten rond gemeenschapsvorming en ontmoeting.
Ze neemt actief deel aan cultuurparticipatie en cultuurspreiding.

Artikel 2

Openingsuren bibliotheek:
volwassenenafdeling, jeugdafdeling, en audiovisuele materialenafdeling.
maandag tot vrijdag: van 10u – 12u en van 13u30 – 19u30
zaterdag: van 9u30 – 12u30
Schoolweg 1A, 2830 Willebroek
tel: 03/886.55.22
email: Willebroek@bibliotheek.be
De jaarlijkse sluitingsdagen verschijnen op de website.

Artikel 3

Inschrijving gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs.
Iedere gebruiker ontvangt de eerste lenerskaart gratis. Bij verlies of beschadiging van deze
lenerskaart, kan een nieuwe verkregen worden, mits het betalen van een vergoeding.
Een inschrijving geldt voor alle afdelingen van de bibliotheek.
Gebruikers zonder verblijfsvergunning dienen bij de inschrijving een waarborgsom te betalen.
Dit bedrag wordt terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 4

Alle tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement dat door de gemeenteraad wordt
vastgesteld.

Artikel 5

Gedrukte werken en audiovisuele materialen leent u voor 4 weken. Zonder lenerskaart kunnen
geen materialen uitgeleend worden. Verlenging is enkel mogelijk wanneer geen andere
gebruiker een reservering heeft geplaatst.
Reserveren kan aan de balie, telefonisch of via het internet. Per keer kunnen maximum 5
materialen gereserveerd worden.
Elke bibliotheekgebruiker kan in totaal 15 materialen ontlenen. Elk document dat een gebruiker
wil ontlenen, moet aan de uitleenbalie geregistreerd worden.
In geval van diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6

Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt een retributie, zoals vastgelegd in het
retributiereglement. Ook de kosten voor het verzenden van de herinneringsbrieven vallen ten
laste van de gebruiker.
Bij een openstaande rekening hoger dan € 25,00 wordt de lenerskaart geblokkeerd. Men kan
geen materialen meer uitlenen, tenzij men de openstaande rekening betaalt.

Artikel 7

Adreswijzigingen moeten zo snel mogelijk worden meegedeeld.

Artikel 8

Alle uitleningen zijn persoonlijk, ze mogen niet verder worden uitgeleend. Voor verloren of
beschadigd materiaal, is elke lener persoonlijk verantwoordelijk. Breng het personeel bij
ontvangst van beschadigd materiaal op de hoogte, want elke gebruiker is zelf aansprakelijk
voor alles wat ontleend werd.

Artikel 9

De lener draagt zorg voor alle geleende materialen. Bij verlies of beschadiging dient een
schadevergoeding betaald., zoals vastgesteld in het retributiereglement. Voor cd’s, cd-roms en
dvd’s die geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn, wordt de vergoeding forfaitair bepaald.

Artikel 10

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp terecht bij het personeel.
Naslagwerken en sommige tijdschriften worden niet uitgeleend. Fotokopiëren kan altijd.

Artikel 11

Werken die niet in ons bezit zijn, kunnen aangevraagd worden bij een andere bibliotheek
(interbibliothecair leenverkeer). Bij effectieve ontvangst van het gevraagde werk, betaalt men
de portokosten of eventueel andere aangerekende kosten voorzien in het retributiereglement.

Artikel 12

De gebruiker van internet onderwerpt zich aan de bepalingen van het internetreglement.
Aan computerkrakers wordt onmiddellijk de toegang tot de bibliotheek ontzegd. Schade aan
bibliotheekmateriaal en –apparatuur wordt op de betrokkene verhaald.

Artikel 13

Huisdieren hebben geen toegang. Ook steppen, skateboards en in-lineskates zijn niet
toegelaten in de bib omdat de vloerbedekking hierdoor beschadigd kan worden.

Artikel 14

Alleen wie minstens 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig is, heeft recht op bediening.

Artikel 15

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. Bij ernstige overtreding
wordt het dossier voorgelegd aan het beheersorgaan en kan de gebruiker uitgesloten worden
van het gebruik van de bibliotheek.

Artikel 16

Bij inschrijving ontvangt elke gebruiker een afschrift van het dienstreglement, samen met het
afschrift van het retributiereglement. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich
akkoord met alle daarin opgenomen bepalingen.

Artikel 17

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur van de
gebruiker, noch voor verlies van gegevens.
Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 26 mei 2009.